Właściwy plastometr do każdej objętości badań

Testy płynięcia są prostym sposobem określania właściwości płynięcia stopionej masy tworzywa sztucznego. Wymagania stawiane plastometrom są zróżnicowane w zależności od etapu przetwarzania tworzyw sztucznych, w którym są one wykorzystywane.

ISO 1133 – Wyznaczanie współczynnika płynięcia termoplastów

Istotne elementy plastometru, łącznie z wymaganiami dokładności oraz z metodologią badawczą, są określone w normach krajowych i międzynarodowych. Powiązanymi normami są ISO 1133, JUS K 7210, ASTM D 1238 jako ogólne metody oraz ASTM D3364 do badań PVC, plus warunki objęte w warunkach norm.

Wyznaczanie współczynnika płynięcia Metodą A: wagowy współczynnik płynięcia
W tej metodzie wytłoczka jest obcinana w jednostajnych odstępach czasu, a następnie określana jest masa przy użyciu wagi. Wynikiem jest wytłoczona masa w jednostce czasu, zwykle określana w g/10 min. Jakość uzyskiwanego wyniku MFR jest zależna od dokładności czasu obcinania i określania wagi. Kiedy osiągane są niskie wartość MFR, zalecane jest ręczne obcinanie w przypadku długich czasów obcinania.

Wyznaczanie współczynnika płynięcia Metodą B: objętościowy współczynnik płynięcia (MVR)
Ta metoda wymaga, aby plastometr był wyposażony w czujnik ruchu tłoka. Wynik MVR stanowi objętość wytłoczonego materiału w jednostce czasu i jest określany w cm³/10 min. Współczynnik wagawy jest wyznaczany z drogi jaką tłok pokonuje w jednostce czasu. Znaczącą zaletą tej metody jest eliminacja mechanicznego obcinania. Z zsynchronizowanymi wartościami drogi i czasu można osiągnąć wysoką dokładność, nawet przy krótkich czasach pomiaru i drogach tłoka. Umożliwia to na przeprowadzenie do 40 indywidualnych pomiarów z jednego napełnienia kanału, w zależności od rozważanego materiału, wymagań dokładności i wyniku MVR.

Wyznaczanie współczynnika płynięcia Metodą C – ASTM D1238
Najczęściej stosowane są dysze o wysokości 8.00 mm i średnicy otworu 2.095 mm. Do pomiaru wartości MFR większych niż 75 g/10 min norma zaleca dyszę o “połowie wysokości / połowie średnicy otworu” o wymiarach 4.00 / 1.050 mm. Jest to określone jako Metoda C w ASTM D1238.

Wyznaczanie współczynnika płynięcia Metodą D – ASTM D1238: badania wielostopniowe
Dla wielu poliolefinów zwykłe jest podawanie wartości MVR dla różnych wartości obciążeń i wyznaczanie współczynnika płynięcia (FRR). Wymaga to pomiarów z kilku napełnień kanału w przypadku wykorzystywania prostych urządzeń. Plastometry wyposażone w jednostkę do automatycznej zmiany obciążeń mogą mierzyć przy różnych poziomach obciążenia przy pojedynczym napełnieniu.

Określanie współczynnika płynięcia tworzyw sztucznych z ZwickRoell

X